Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 04.07.2022

4 июля 2022, 04:30

Сайн байна, хүндэтэ нютагаархид! Үглөө бүри агаарай долгиндо гаража байдаг "Амар мэндэ, Буряадни!" гэhэн дамжуулгамнай танай анхаралда. Булган малгайтай, буурал ехэ Буряадаймнай заха хизааргүй, хабтагай үргэн таряалантай, хоер нугын сабшалантай, нуураар дүүрэн нугаhатай, хүбшөөр дүүрэн ангуудтай, найман тээшээ харгытай, найр зугаа элбэгтэй, алишье зүгэй ажалша малша арад зондоо Буряадай телевидениин буряад дамжуулгануудые бэлдэдэг сурбалжалагшадhаа халуун мэндэеэ хүргэнэб. Уужам Уласайнгаа нэрэ солотой, баян намтартай, hонин ажаябуулгатай зонтой таанадаа уулзуулжа, аялга hайхан дуунуудаа зэдэлүүлжэ, зүрхэ сэдьхэлыетнай баясуулха байхабди гэжэ найданаб. Амар мэндээ, Буряаднай!

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация