Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 05.07.2022

5 июля 2022, 04:30

Амгалан үдэрэй амар мэндээ, хүндэтэ нютагаархид! Мандажа байhан нарандал мянган баяраар гэрэлтэгты! Мүнгэн сарюун hарадал Мэндэ ябан, жаргагты! Амар мэндэ, Буряадни! гэhэн дамжуулгамнай агаарай долгиндо

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация