Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 06.07.2022

6 июля 2022, 04:30

Үглөөнэй амар мэндэ, нютагаархид! Россия телеканалай агаарай долгиндо "Амар мэндэ, Буряадни!" гэhэн дамжуулга танай анхаралда. Бурхандаа бадаруулhан зулатнай Наhыетнай нэмэжэ байг! Бурхандаа утаhан санзайтнай Сэдьхэлыетнай арюудхажа байг! Бурхандаа үргэhэн сайтнай Һанаhан хэрэгыетнай бүтээжэ байг!

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация