Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 29.06.2022

29 июня 2022, 04:30

Амгалан үдэрэй амар мэндээ, хүндэтэ нютагаархиднай! Тайгаар баян, нуураар элбэг, тала дайдаар нэмжыһэн Буряад ороноймнай хүндэмүүшэ арад зон, мэндээ! Олоной түлѳѳ оролдожо, Ошо дүлэ сасаржа, Зоной түлѳѳ зорижо, Зула шэнгеэр бадаржа Золтой ябахатнай болтогой гэжэ үреэлэн, Амар мэндэ, Буряадни гэhэн дамжуулгаяа эхилхэмнай.

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация