Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 07.02.2023

7 февраля 2023, 03:30 7 февраля 2023, 04:30 7 февраля 2023, 05:30 7 февраля 2023, 06:30 7 февраля 2023, 07:30 7 февраля 2023, 08:30 7 февраля 2023, 09:30 7 февраля 2023, 10:30 7 февраля 2023, 11:30 7 февраля 2023, 12:30 7 февраля 2023, 13:30

Үглөөнэй халуун амар мэндэ, хүндэтэ нютагаархид! Уужамхан Буряад ороноймнай ажалша бэрхэ, эдэбхитэй арад зон, үглөө бүри таанадайнгаа анхаралда hонин зонтой уулзажа, уласайнгаа мэдээсэлтэй танилсуулжа байха хүсэлэнтэйбди. "Амар мэндэ, Буряадни!" гэhэн дамжуулгамнай агаарай долгиндо.

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация