Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 08.02.2023

8 февраля 2023, 03:30 8 февраля 2023, 04:30 8 февраля 2023, 05:30 8 февраля 2023, 06:30 8 февраля 2023, 07:30 8 февраля 2023, 08:30 8 февраля 2023, 09:30 8 февраля 2023, 10:30 8 февраля 2023, 11:30 8 февраля 2023, 12:30 8 февраля 2023, 13:30

Үглөөнэй халуун амар мэндэ хүндэтэ Буряад ороной арад зон. Үглөө бүри таанадайнгаа анхаралда ехэ hонин зонтой уулзажа, уласайнгаа элдэб мэдээсэлтэй танилсуулжа байха хүсэлэнтэйбди. "Амар мэндэ, Буряадни!" гэhэн дамжуулгамнай агаарай долгиндо.

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация