Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 21.03.2023

21 марта 2023, 03:30 21 марта 2023, 04:30 21 марта 2023, 05:30 21 марта 2023, 06:30 21 марта 2023, 07:30 21 марта 2023, 08:30 21 марта 2023, 09:30 21 марта 2023, 10:30 21 марта 2023, 11:30 21 марта 2023, 12:30 21 марта 2023, 13:30

Үлзы хонгор, баян дэлгэр нютагтаа Үнэр баян, амжалта дүүрэн Урма баяртай, согтой жаргалтай ан-бун ажаһуудаг нютагаархидтаа, эрхим хүндэтэ айлшадтаа халуун амар мэндэ!!! Баян буряад нютагтамнай Баатар хубууд байха лэ Уужам буряад нютагтамнай Уян нугархай басагад байха лэ! "Амар мэндэ, Буряадни!" гэhэн дамжуулгамнай агаарай долгиндо.

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация