Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 22.03.2023

22 марта 2023, 07:58 22 марта 2023, 08:58 22 марта 2023, 09:58 22 марта 2023, 10:58 22 марта 2023, 11:58 22 марта 2023, 12:58 22 марта 2023, 13:58 22 марта 2023, 14:58 22 марта 2023, 15:58 22 марта 2023, 16:58 22 марта 2023, 17:58

Алтан наранай туяагаар, амар мэндэтэй ябажа, арюун hайхан харгыгаар аза талантай ябажа, үгын hайхан дээжэhээ хүртэжэ, үдэрэй hайн hанаа сэдьхэжэ , амгалан тэнюун ажаhууял даа! Үглөөнэй халуун амар мэндэ, хүндэтэ нютагаархиднай! Буряадай Гүрэнэй телерадиокомпаниин сурбалжалагшад, "Амар мэндэ Буряадни!" гэhэн дамжуулга танай анхаралда дурадхажа байна.

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация