Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 23.03.2023

23 марта 2023, 03:30 23 марта 2023, 04:30 23 марта 2023, 05:30 23 марта 2023, 06:30 23 марта 2023, 07:30 23 марта 2023, 08:30 23 марта 2023, 09:30 23 марта 2023, 10:30 23 марта 2023, 11:30 23 марта 2023, 12:30 23 марта 2023, 13:30

Үглөөнэй халуун амар мэндэ хүндэтэ Буряад ороной арад зон. Үглөө бүри таанадайнгаа анхаралда ехэ hонин зонтой уулзажа, уласайнгаа элдэб мэдээсэлтэй танилсуулжа байха хүсэлэнтэйбди. "Амар мэндэ, Буряадни!" гэhэн дамжуулгамнай агаарай долгиндо.

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация