Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 25.05.2023 (09:30)

25 мая 2023, 03:30 25 мая 2023, 04:30 25 мая 2023, 05:30 25 мая 2023, 06:30 25 мая 2023, 07:30 25 мая 2023, 08:30 25 мая 2023, 09:30 25 мая 2023, 10:30 25 мая 2023, 11:30 25 мая 2023, 12:30 25 мая 2023, 13:30

Олзо хэшэг буужа байг , Одо заяатнай мандажа байг ! Огторгойн бурхад харалсажа , Оршолон дэлхэй үршөөн байг лэ даа!

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация