Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 07.09.2023

7 сентября 2023, 03:30 7 сентября 2023, 04:30 7 сентября 2023, 05:30 7 сентября 2023, 06:30 7 сентября 2023, 07:30 7 сентября 2023, 08:30 7 сентября 2023, 09:30 7 сентября 2023, 10:30 7 сентября 2023, 11:30 7 сентября 2023, 12:30 7 сентября 2023, 13:30

Алтан hайхан тоонтодоо мүргэжэ, аба эжынгээ үреэлтэй, омог сагаан сэдьхэлтэй, наhанай үндэрые дабажа, Амар мэндэ ажаhууял даа! Үглөөнэй мэндэ амар , хүндэтэ манай нютагаархид! Буряадай Гүрэнэй телерадиокомпаниин сурбалжалагшад, "Амар мэндэ Буряадни!" гэhэн дамжуулга танай анхаралда дурадхажа байна.

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация