Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 13.09.2023

13 сентября 2023, 03:30 13 сентября 2023, 04:30 13 сентября 2023, 05:30 13 сентября 2023, 06:30 13 сентября 2023, 07:30 13 сентября 2023, 08:30 13 сентября 2023, 09:30 13 сентября 2023, 10:30 13 сентября 2023, 11:30 13 сентября 2023, 12:30 13 сентября 2023, 13:30

Эгээл hайхан хүсэлөө үреэлсэжэ, Энэ үдэр амар мэндэеэ мэдэлсэжэ, Улам hайханаар байдалнай эрьежэ байг лэ! Үглөөнэй халуун амар мэндэ, хүндэтэ манай нютагаархид! Буряадай Гүрэнэй телерадиокомпаниин сурбалжалагшад, "Амар мэндэ Буряадни!" гэhэн дамжуулга танай анхаралда дурадхажа байна.

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация