Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 14.09.2023

14 сентября 2023, 03:30 14 сентября 2023, 04:30 14 сентября 2023, 05:30 14 сентября 2023, 06:30 14 сентября 2023, 07:30 14 сентября 2023, 08:30 14 сентября 2023, 09:30 14 сентября 2023, 10:30 14 сентября 2023, 11:30 14 сентября 2023, 12:30 14 сентября 2023, 13:30

Гал гуламтаяа сахижа, баяртай хүүгэдээ шууяан соо жаргажа, хани нүхэдэй үреэлээр, аба эжын буянгаар азатай талаантай булта бүгэдэ ажаhууял даа. Үглөөнэй мэндэ амар , хүндэтэ манай нютагаархид! Буряадай Гүрэнэй телерадиокомпаниин сурбалжалагшад, "Амар мэндэ Буряадни!" гэhэн дамжуулга танай анхаралда дурадхажа байна.

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация