Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 25.09.2023

25 сентября 2023, 03:30 25 сентября 2023, 04:30 25 сентября 2023, 05:30 25 сентября 2023, 06:30 25 сентября 2023, 07:30 25 сентября 2023, 08:30 25 сентября 2023, 09:30 25 сентября 2023, 10:30 25 сентября 2023, 11:30 25 сентября 2023, 12:30 25 сентября 2023, 13:30

Арюухан үглөөнэй халуун амар мэндэ, нютагаархид! Амар мэндэ, Буряадни! гэhэн дамжуулга агаарай долгиндо. Бурханай адисай хангал үнэр, Бүгэдэ зондо баяр шэнгүүлэг! Буряад хэлэнэй дулаан мэндэшэлгэ, Буян хэшэгээр сэдьхэл дулаасуулаг! Шэнэхэн үдэрнай урагшатай, Зориhон хэрэгнэй бүтэсэтэй! Сэдьхэл бодолнай арюун, бэемнай элүүр, Байдалнай тэгшэ байхань болтогой!

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация