Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 27.09.2023

27 сентября 2023, 03:30 27 сентября 2023, 04:30 27 сентября 2023, 05:30 27 сентября 2023, 06:30 27 сентября 2023, 07:30 27 сентября 2023, 08:30 27 сентября 2023, 09:30 27 сентября 2023, 10:30 27 сентября 2023, 11:30 27 сентября 2023, 12:30 27 сентября 2023, 13:30

Үглөөнэй халуун амар мэндэ хүндэтэ Буряад ороной арад зон. Үглөө бүри таанадайнгаа анхаралда ехэ hонин зонтой уулзажа, уласайнгаа элдэб мэдээсэлтэй танилсуулжа байха хүсэлэнтэйбди. "Амар мэндэ, Буряадни!" гэhэн дамжуулгамнай агаарай долгиндо.

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация