Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 28.09.2023

28 сентября 2023, 03:30 28 сентября 2023, 04:30 28 сентября 2023, 05:30 28 сентября 2023, 06:30 28 сентября 2023, 07:30 28 сентября 2023, 08:30 28 сентября 2023, 09:30 28 сентября 2023, 10:30 28 сентября 2023, 11:30 28 сентября 2023, 12:30 28 сентября 2023, 13:30

Үглөө бүри hайхан үреэлтэйгээр, hүүлэй hонин hорьмойтойгоор харагшадтаяа уулзажа байдаг "Амар мэндэ, Буряадни! гэhэн дамжуулгамнай агаарай долгиндо. Алтан дэлхэйн шэмэгтэ хүртэжэ , Арюун hайхан агаараар амилжа, Арбан сагаан буян эдлэжэ, Амар амгалан ябахатнай болтогой!

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация