Амар Мэндэ, Буряадни Эфир от 03.10.2023

3 октября 2023, 03:30 3 октября 2023, 04:30 3 октября 2023, 05:30 3 октября 2023, 06:30 3 октября 2023, 07:30 3 октября 2023, 08:30 3 октября 2023, 09:30 3 октября 2023, 10:30 3 октября 2023, 11:30 3 октября 2023, 12:30 3 октября 2023, 13:30

Сайн байна! Үглөө бүри hайхан үреэлтэйгээр та олон харагшадаа хүндэлэн тогтоожо байдаг "Амар мэндэ, Буряадни!" гэhэн дамжуулга агаарай долгиндо! Аглаг Буряад дайдадаа, аажам тэнюун нютагтаа, адуу малаа үдхэжэ, аша зээнэрээ харалсажа, амгалан тайбан ажаһуугыт даа гэжэ үреэнэбди!

Смотрим

Популярное видео

Авто-геолокация